Vad är en produktägare egentligen ansvarig för?

Extremt kort och förenklat: en produktägare ansvarar för att ett eller flera team gör rätt saker, så att investeringen vi gör i utvecklingsarbete blir framgångsrik. Alltså: att fokuset för teamen är rätt. För att lyckas med detta måste produktägaren jobba med sina team och alla relevanta intressenter runt omkring för att dels upptäcka vad “rätt” betyder i just vårt sammanhang, dels göra tydliga prioriteringar som hjälper teamen att ta sig mot målen i små värdefulla steg.

Olika tolkningar försvårar

Begreppet produtägare har populariserats i takt med att det agila ramverket Scrum har spridits. Från att ha varit en underdog i början av 2000-talet gick Scrum till att bli extremt spritt - och därmed också tolkat på många olika sätt. Den ursprungliga tanken med produktägarrollen var att låta en person i beslutsfattande ställning samarbeta nära och utan mellanhänder med ett eller flera tvärfunktionella utvecklingsteam.

I takt med att fler och fler - och inte minst även riktigt stora bolag - börjat använda sig av produktägarbegreppet har fler olika tolkningar uppstått. En av de vanligaste är förmodligen att se på produktägarrollen som en roll med ganska begränsat beslutsmandat. Rollen blir då mer lik en traditionell kravanalytiker/business analyst, i bemärkelsen att det formella ägarskapet för prioriteringsbeslut till stor del saknas. Inte sällan försöker organisationer kombinera ihop denna typ av produkt-“ägare” med en mer formellt ansvarig person, t.ex. en produktchef/product manager. Det kan fungera om armkroken och samarbetet mellan dessa personer är extremt tajt, men risken är överhängande att ansvarsfördelningen blir oklar och viskleksproblem uppstår. I ramverket SAFe är denna typ av uppdelning mer eller mindre inbyggd från början, vilket kan kännas tryggt för större organisationer som ser att gapet mellan den befintliga organisationen och det nya inte blir så stort - men faran är då att vi snarare än att bli smidigare faktiskt cementerar hierarkier och beslutsvägar som gör oss långsammare och mer toppstyrda.

Vad ska vi göra om produktägarrollen är otydlig hos oss?

Om produktägarrollen är otydlig hos er, vilket i praktiken kan visa sig genom att missförstånd och konflikter uppstår när ni försöker fatta beslut och samarbeta för att genomföra dem, då behöver ni nog göra ett omtag kring hur ni tolkar och använder produktägarrollen. Siktar ni på att bygga en snabbrörlig och självstyrande organisation, ja då ska ni förmodligen jobba för att stärka upp era produktägare mandatsmässigt och eliminera hierarkiska nivåer. Rent praktisk färdighetsutveckling som stöttar produktägare i att styra team mer på resultat- och effektnivå och inte enbart på lösningsnivå, behövs ofta också.

Tobias Fors - Certified Scrum Trainer
Jag håller regelbundet den öppna utbildningen "Certifierad Produktägare i Scrum" i samarbete med Citerus. Kursen är tre dagar, så att vi har tillräckligt med tid att både lära oss om principerna bakom värdedriven agil utveckling och träna på de praktiska verktyg som hjälper dig stötta självständiga team som skapar värde i små steg.